2021-09-13

پروژه ها و آشپز کوچکت سنگ سفید

کورتپ کورتچن سفید کوارتز استون هم یک سنگ مصنوعی است. یک نوع جدید از آشپزخانه سنگی است که به صورت مصنوعی توسط بیش از ۹۰٪ کریستال های کوارتز به علاوه رژن و دیگر عنصر ردیابی ترکیب شده است. . .