2020-12-10

آیا شما واقعا درک کنترتاپ کوارتز؟

بسیاری از کنترتاپ های آشپزخانه خانگی هم اکنون از سنگ کوارتز استفاده می کنند که نوعی سنگ مصنوعی نیز هست که نسبت به سنگ مصنوعی در گذشته مقاوم تر و مقاوم در برابر فشار است. این تقریبا تبدیل شده است جریان اصلی countertops امروزه، اما من فقط می شنوم نام و دلیل را درک نمی کند. کنترتاپ های کوارتز چه مزایا و معایب دارند؟ بيا امروز معرفيش کنيم .