2021-02-25

استفاده از مهندسی مقاومت آب کوارتز سنگ استان استفاده از احتیاط

مهندسی مقاومت آب کوارتز استون اسلاب از شیشه شکسته و شن کوارتز ساخته شده مزيت سنگ کورتز اينه که اون لباس مقاومت داره و مقاومت گرمایی خوبی دارد و می تواند برای پوشش دیوار و پوشش دیوار استفاده شود.